لیست آپدیت های انجام شده توسط وردپرس یار برای افزونه و قالب های وردپرس

قالب be به نسخه 21.1.8آپدیت شد.

لیست تغییرات قالب: be
* Added: Lightbox – YouTube nocookie
[ link format: https://www.youtube-nocookie.com/embed/VIDEO_ID ]
* Added: Lightbox – YouTube – Short link
[ link format: https://youtu.be/VIDEO_ID ]
* Pre-built website: Transport 2, IT Service 2

– changelog.html
– functions.php
– style.css
– functions/importer/css/style.css
– functions/importer/images/demos.jpg
– functions/importer/demos.php
– js/scripts.js

جهت خرید محصول، به سایت وردپرس یار مراجعه کنید.

14 اردیبهشت 1398
توسط: مصطفی دهقان