لیست آپدیت های انجام شده توسط وردپرس یار برای افزونه و قالب های وردپرس

قالب صحیفه 5.6.5 آپدیت شد

29 فروردین 1396
توسط: مصطفی دهقان

قالب صحیفه نسخه 5.6.4 آپدیت شد

21 فروردین 1396
توسط: مصطفی دهقان

قالب صحیفه به نسخه 5.6.3 اپدیت شد.

16 آذر 1395
توسط: مصطفی دهقان

قالب صحیفه به نسخه 5.6.2 اپدیت شد.

22 آبان 1395
توسط: مصطفی دهقان

قالب صحیفه به نسخه 5.5.7 آپدیت شد

2 تیر 1395
توسط: مصطفی دهقان

قالب وردپرس صحیفه به نسخه 5.5.5 آپدیت شد

6 اردیبهشت 1395
توسط: مصطفی دهقان

قالب وردپرس صحیفه به نسخه 5.5.3 آپدیت شد

11 اسفند 1394
توسط: مصطفی دهقان

قالب وردپرس صحیفه به نسخه 5.5.1 آپدیت شد

4 دی 1394
توسط: مصطفی دهقان

قالب وردپرس صحیفه به نسخه 5.4 آپدیت شد

9 آبان 1394
توسط: مصطفی دهقان

قالب وردپرس صحیفه به نسخه 5.3 آپدیت شد

31 مرداد 1394
توسط: مصطفی دهقان