لیست آپدیت های انجام شده توسط وردپرس یار برای افزونه و قالب های وردپرس

قالب وردپرس فروشگاهی فلت آستیک به نسخه 1.7.6 آپدیت شد

2 بهمن 1397
توسط: مصطفی دهقان

قالب فلت استیک به نسخه 1.7.2 آپدیت شد.

20 شهریور 1396
توسط: مصطفی دهقان

قالب فلت استیک به نسخه 1.6.0 اپدیت شد.

28 بهمن 1395
توسط: مصطفی دهقان

قالب فلت استیک به نسخه 1.5.8 اپدیت شد.

11 آبان 1395
توسط: مصطفی دهقان

قالب وردپرس فلت آستیک به نسخه 1.5.4 آپدیت شد.

30 مرداد 1395
توسط: مصطفی دهقان

قالب وردپرس فروشگاهی فلت آستیک به نسخه 1.4.7 آپدیت شد

8 اسفند 1394
توسط: مصطفی دهقان

قالب وردپرس فروشگاهی فلت آستیک به نسخه 1.4.4 آپدیت شد

6 بهمن 1394
توسط: مصطفی دهقان

قالب وردپرس فروشگاهی فلت آستیک به نسخه 1.4.1 آپدیت شد

4 آذر 1394
توسط: مصطفی دهقان

قالب وردپرس فروشگاهی فلت آستیک نسخه 1.1.9 منتشر شد

4 آذر 1394
توسط: مصطفی دهقان