lazyloadimages

آموزش چگونگی بارگذاری عکس های تنبل

lazy loading به شما اجازه می دهد که وبسایت شما فقط تصاویر را بارگذاری کند در  زمانی که یک کاربر به تصویر خاصی حرکت کند.  اینگونه تصاوی...

ادامه مطلب